O nama

Savjet mladih Grada Osijeka djeluje kao savjetodavno tijelo Gradskom vijeću Grada Osijeka, kako bi samom vijeću ukazivao na probleme, potrebe i pitanja vezana za položaj mladih u gradu Osijeku. Savjet mladih Grada Osijeka trenutno čini 11 mladih članova i njihovih 11 zamjenika.

Ante Grabić

PREDSJEDNIK

Lorena Devetak

ZAMJENICA ČLANA

Marija Božić

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

Filip Vuković

ZAMJENIK ČLANICE

Tina Kristina Katava

KOORDINATORICA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Mihaela Kolić

ZAMJENICA ČLANICE

Saša Milaković

KOORDINATOR ZA KOMUNIKACIJU S UDRUGAMA

Maurizio Mlinaček

ZAMJENIK ČLANA

Filip Rašković

KOORDINATOR ZA ORGANIZACIJU PROJEKATA I DOGAĐAJA

Tamara Mazur

ZAMJENICA ČLANA

Anja Alerić

ČLANICA

Matej Babić

ZAMJENIK ČLANICE

Dragan Babić

ČLAN

Mihael Cojić

ZAMJENIK ČLANA

Sara Ćavar

ČLANICA

Mateo Vranjković

ZAMJENIK ČLANICE

Zvonimir Grgić

ČLAN

Bernard Bručić

ZAMJENIK ČLANA

Luka Jurčević

ČLAN

Aria Cvitanović

ZAMJENICA ČLANA

Josip Runtić

ČLAN

Ana Bačić

ZAMJENICA ČLANA

Nataša Ižaković

KONTAKT OSOBA
za Savjet mladih pri Gradu Osijeku

Kao savjetodavno tijelo Grada imamo niz zadataka:

Predlažemo

Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja.

Raspravljamo

o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

Predlažemo

i dajemo na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta.

Sudjelujemo

putem svojih predstavnika u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Potičemo

informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Iniciramo

u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donosimo program od značaja za unapređivanje položaja mladih.

Potičemo

razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i pružamo podršku razvoju organizacija mladih.

Pozivamo

po potrebi predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih.

Sudjelujemo

u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade.